Státní správa a samospráva

NOVĚ 

Porovnání krajů

Analýza reálného podnikatelského potenciálu měst
v kraji v porovnání s názory místních podnikatelů

Vyhodnotíme podnikatelský potenciál na základě VÍCE NEŽ 20 TISÍC DAT. Všechny údaje očistíme od vlivu hl. města Prahy a srovnáme města vašeho kraje
s ostatními trojkovými obcemi v ČR. Podrobné zpracování celkem 49 KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ vychází ve většině případů z údajů za rok 2013, už dnes MÁME VŠAK
I AKTUÁLNÍ DATA ZA ROK 2014. Vedle vyhodnocení samotného podnikatelského prostředí (pracovní trh, přístup radnice, kvalitu lokality, nastavení poplatků
i úroveň cen) porovnáváme také přístup veřejné správy. To vše zkonfrontujeme
s postoji podnikatelů a vyhodnotíme, zda jejich názor odpovídá skutečnosti. Výslednou analýzu tak můžete použít pro tvorbu strategických dokumentů
a zároveň i jako podklad pro komunikaci s podnikatelským sektorem. 
 

Jak se žije ve vašem kraji a kdo jsou vaši obyvatelé

Srovnáme váš kraj s ostatními kraji na základě 100 UKAZATELŮ, které budou pro přehlednost rozděleny do OSMI TEMATICKÝCH OBLASTÍ. Poprvé se dozvíte, jak jsou vaši obyvatelé sportovně či kulturně aktivní, zda upřednostňují prosazování svých zájmů prostřednictvím zájmových sdružení, či vlastní politickou angažovaností. Ukážeme vám, jaký vztah mají obyvatelé vašeho kraje k životnímu prostředí, jaké mají možnosti trávení volného času, jaké jsou u vás pracovní podmínky či např. bezbariérová MHD. Výsledná analýza vám pomůže zvýšit efektivitu agendy grantů, můžete ji však použít také při tvorbě strategických a rozvojových dokumentů. 

 

Porovnání měst

Analýza reálného podnikatelského potenciálu města v porovnání s názory podnikatelů

Vyhodnotíme podnikatelský potenciál na základě VÍCE NEŽ 20 TISÍC DAT, všechny údaje očistíme od vlivu hl. města Prahy a srovnáme vaše město s dalšími 204 trojkovými obcemi ČR. Podrobné zpracování celkem 62 KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ. Vedle vyhodnocení samotného podnikatelského prostředí porovnáme pracovní trh, přístup radnice, kvalitu lokality, nastavení poplatků i úroveň cen. To vše zkonfrontujeme s postoji podnikatelů a vyhodnotíme, zda jejich názor odpovídá skutečnosti. Analýzu tak můžete použít pro tvorbu strategických dokumentů
a zároveň i jako podklad pro komunikaci s podnikatelským sektorem.


Vyhodnocení kvality komunikace městského úřadu s podnikateli
v konfrontaci s názory podnikatelského sektoru

Vyhodnotíme úroveň komunikace prostřednictvím přehlednosti internetových stránek, rozsahu úředních hodin či rychlosti a kvality elektronické komunikace VE SROVNÁNÍ S 227 RADNICEMI I S PRŮMĚREM ZA KRAJ I CELOU ČR. Tato objektivní data pak srovnáme s názory místních podnikatelů ve vašem městě a zjistíme, zda mají místní podnikatelé k vaší radnici oprávněné výhrady či jen nereálná očekávání. Výsledná analýza vám tak může pomoci vylepšit komunikaci s místními podnikateli a zároveň i lépe vyhodnotit celkovou spolupráci mezi radnicí a podnikatelskou veřejností. 

 

Porovnání MČ hlavního města Prahy

Analýza reálného podnikatelského potenciálu městských částí hl. města Prahy v porovnání s názory podnikatelů

Vyhodnotíme podnikatelský potenciál na základě VÍCE NEŽ 20 TISÍC DAT a srovnáme vaši městskou část s dalšími 21 městskými částmi hl. města Prahy. Podrobné zpracování celkem 33 klíčových ukazatelů vychází ve většině případů
z údajů za rok 2013, vybraná kritéria máme však i za rok 2014. Vedle vyhodnocení samotného podnikatelského prostředí porovnáme současný podnikatelský rozvoj, přístup radnice i kvalitu lokality. To vše zkonfrontujeme s postoji podnikatelů
a vyhodnotíme, zda jejich názor odpovídá skutečnosti. Výslednou analýzu můžete použít pro tvorbu strategických dokumentů a zároveň i jako podklad pro komunikaci s podnikatelským sektorem.

 

Analýza podnikatelského prostředí jednotlivých MČ hlavního města Prahy

Analýza podnikatelského prostředí zahrnuje komplexní informace nejen z oblasti podnikatelského prostředí, ale i veřejné správy, kvality lokality či průzkumu mezi podnikateli. Aktuální údaje, meziroční vývoj a PŘEHLEDNÉ SROVNÁNÍ
s JEDNOTLIVÝMI MĚSTSKÝMI částmi i s PRŮMĚREM za hlavní město PRAHU a ČR tak může přispět k rozvoji podnikatelského prostředí každé městské části. 
 

Vyhodnocení kvality komunikace úřadu MČ HMP s podnikateli
v konfrontaci s názory podnikatelského sektoru

Vyhodnotíme úroveň komunikace prostřednictvím přehlednosti internetových stránek, rozsahu úředních hodin či rychlosti a kvality elektronické komunikace ve SROVNÁNÍ s 227 RADNICEMI i s PRŮMĚREM za KRAJ i celou ČR. Tato objektivní data pak srovnáme s názory podnikatelů ve vašem městě a zjistíme, zda mají místní podnikatelé k vaší radnici oprávněné výhrady či jen nereálná očekávání. Výslednou analýzu můžete použít pro vylepšení komunikace s místními podnikateli a zároveň i jako podklad pro vyhodnocení spolupráce mezi radnicí
a podnikatelskou veřejností. 

 

Srovnávací analýzy

Srovnávací analýza podnikatelského prostředí měst v rámci ČR

Analýza je uceleným a přehledným dokumentem obsahující všechna data
a výstupy třetího ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Součástí analýzy je i analýza extrémních hodnot všech 205 sledovaných měst a 22 městských částí hlavního města Prahy.

 

Analýza podnikatelského prostředí města

Společnost DATANK porovnává 205 obcí na základě 49 kritérií, která se týkají přímo daného města či celého správního obvodu. Analýza obsahuje srovnání
s minimálními, maximálními, krajskými a celorepublikovými hodnotami. Vedle grafického znázornění je součástí analýzy i popis silných a slabých stránek jednotlivých oblastí výzkumu, které pomohou zástupcům samospráv při vytváření strategických a koncepčních dokumentů města.

 

Analýza postojů podnikatelské sféry

Součástí srovnávacího výzkumu Město pro byznys je největší průzkum mezi podnikateli, ve kterém je např. u třicetitisícového města dotazovaný vzorek téměř dvanáctkrát vyšší než u největších předvolebních průzkumů. Výstupem je vyhodnocení odpovědí podnikatelů na 14 otázek týkajících se hodnocení vlastního podnikatelského prostředí, přístupu veřejné správy, kvality lokality, cen
a podmínek pracovního trhu. Město získá vyhodnocení podle procent odpovídajících i koeficientu úspěšnosti. V oblasti veřejné správy podnikatelé odpovídali např. na dotazy týkající se zkušenosti s korupcí či spokojenosti
s komunikací úřadu.

 

Analýza komunikace města z pohledu podnikatelské veřejnosti

Společnost DATANK pro srovnávací výzkum Město pro byznys realizoval mezi 227 radnicemi velký test elektronické komunikace, monitoroval úřední hodiny
a veškerý obsah internetových stránek z pohledu podnikatelů. Výsledkem analýzy je kompletní vyhodnocení profesní úrovně emailové komunikace mezi živnostenským odborem a podnikateli, vyhodnocení dvou vln výsledků testu elektronické komunikace ve srovnání s 227 radnicemi, hodnocení, srovnání a doporučení nastavení úředních hodin a vyhodnocení obsahu internetových stránek z hlediska potřeb podnikatelů včetně doporučení ke zlepšení.

 

Analýza místních daní a koeficientu daně z nemovitosti pro podnikatele

Společnost DATANK jako jediná v České republice monitoruje výši podnikatelských poplatků a místní daně z nemovitosti pro podnikatele. Analýza obsahuje srovnání poplatku za pobyt, za stánek, ze vstupného a srovnání daně z nemovitosti, a to
v kontextu minim, maxim, průměru za kraj i celou ČR. Reprezentace města tak získá návod pro nastavení podnikatelských poplatků i místní daně z nemovitosti.